Betreffende de uitvoering van opdrachten door Leijtens & Partners B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk.

Artikel A, Definities

1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.

3. Onder Opdracht wordt verstaan het verzoek van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om werkzaamheden te verrichten.

4. Onder Werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens
belangen verstrekte Opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

5. Onder Overeenkomst wordt verstaan elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

Artikel B, Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane Opdrachtbevestigingen, op door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de Opdrachtgever alsook op alle mondeling verstrekte Opdrachten aan Opdrachtnemer.

2. Bij verschil tussen een bepaling in een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaat de bepaling in de Overeenkomst voor.

3. In het geval Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, dan gelden uitdrukkelijk uitsluitend deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, met uitsluiting van die van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk afstand is gedaan van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden of specifieke bepalingen daarin opgenomen.

4. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien er wijzigingen in de algemene voorwaarden worden aangebracht, dient Opdrachtgever daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk in kennis te worden gesteld.

5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel C, Opdrachtbevestiging en totstandkoming Overeenkomst

1. Alle Opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Opdrachtnemer is eerst gebonden nadat zij de Opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2. Overleg door medewerkers van Opdrachtnemer met de Opdrachtgever ter voorbereiding van Opdrachten bindt Opdrachtnemer niet.

3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij Overeenkomst anders bepaald.

Artikel D, Uitvoering Overeenkomst

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.

2. De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen voor uitvoering en oplevering zijn niet fataal. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

3. Mits hierdoor de continuïteit van de opdrachtuitvoering en de deskundigheid van het adviseursteam niet ongunstig wordt beïnvloed, is Opdrachtnemer bevoegd om – na overleg met de Opdrachtgever – in de samenstelling van het adviseursteam, dat voor de opdrachtuitvoering werd ingezet, die wijzigingen aan te brengen, die Opdrachtnemer voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk acht.

4. Opdrachtnemer heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst door (een) derde(n) uit te laten voeren.

5. Opdrachten aan Opdrachtnemer leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

6. De uitvoering van de Overeenkomst is niet -tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel E, Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat, om de Overeenkomst behoorlijk te vervullen, een wijziging of uitbreiding nodig is van de te verrichten Werkzaamheden of feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren, dan dienen beide partijen met elkaar in overleg te treden en wordt de Overeenkomst met instemming van partijen gewijzigd op genoemde punten.

2. Komen partijen niet tot overeenstemming dan stelt opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de gevolgen van de daardoor ontstane knelpunten en draagt voor de gevolgen daarvan geen verantwoording.

3. Wijzigingen dan wel aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel F, Advisering

Adviezen worden door Opdrachtnemer direct of indirect uitgebracht aan Opdrachtgever. Deze beslist zelfstandig over het opvolgen daarvan. Opdrachtnemer c.q. haar medewerkers kunnen belast worden met de realisering van de uitgebrachte adviezen. Deze realisering wordt, evenals het leveren van daarmee verband houdende andersoortige bijdragen, geacht namens Opdrachtgever te geschieden.

Artikel G, Honorarium

1. De door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden worden gehonoreerd conform hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

2. Het honorarium en overige kosten worden in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het honorarium per week, per kwartaal, per jaar, na volbrenging van de opdracht of indien Opdrachtnemer zulks noodzakelijk acht op enig ander tijdstip aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De Werkzaamheden, die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd voor de Opdrachtgever buiten de kantoren van Opdrachtnemer worden geacht aan te vangen bij het vertrek ten kantore van Opdrachtnemer en te eindigen bij terugkomst ten kantore van Opdrachtnemer. Voor alle Werkzaamheden wordt een administratie bijgehouden van de bestede tijd, waarbij de Werkzaamheden worden berekend in volle eenheden van 15 minuten of veelvouden daarvan.

4. Door Opdrachtnemer gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder reiskosten, representatiekosten, kosten verband houdend met op te vragen informatie bij derden) worden zonder winstopslag aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders in de Overeenkomst vermeld.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om als tegemoetkoming in de kosten van de voorbereiding van de uit te voeren Overeenkomst een aanvangshonorarium te verlangen. De Overeenkomst wordt pas aangevangen, nadat bijschrijving van dit honorarium op één der bankrekeningen van Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden. Dit aanvangshonorarium wordt bij het einde van de Overeenkomst met de laatste vervallen declaraties verrekend.

6. De honorariagrondslagen worden zo nodig herzien, onder meer op basis van de ontwikkeling van lonen en prijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium tijdens de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen. Tariefswijzigingen worden de Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.

Artikel G, Betaling

1. De betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, verrekening of opschorting.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Opdrachtnemer geleden en te lijden schade.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, heeft Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, op te schorten tot bijschrijving van de betaling op haar rekening heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de dientengevolge opgetreden vertragingen en de daaruit voorkomende mogelijke schade van Opdrachtgever.

4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever de handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd, zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning.

5. Alle kosten verband houdende met invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, met een minimum van 500 euro, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer heeft het recht betalingsgaranties van Opdrachtgever te verlangen. Opdrachtnemer heeft het recht de aanvang van de Werkzaamheden op te schorten totdat de garantie is gesteld.

7. In alle gevallen garandeert Opdrachtgever uitdrukkelijk de betaling van de door derden verrichte Werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aanspraken van derden.

Artikel H, Reclames

1. Klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer geleverde diensten of verrichte Werkzaamheden, moeten door Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht telefonisch en schriftelijk worden gemeld, teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klachten na te trekken.

2. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

3. Een reclame ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden of diensten schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Werkzaamheden of diensten niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

4. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde diensten of verrichte Werkzaamheden die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het – niet aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte- doel van Opdrachtgever.

Artikel J, Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer door omstandigheden tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventuele door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

2. Indien Opdrachtnemer door omstandigheden blijvend niet in staat is om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat een van partijen recht op schadevergoeding krijgt.

3. Onder omstandigheden als in de voorgaande leden bedoeld wordt verstaan omstandigheden , buiten schuld en risicosfeer van Opdrachtnemer opgekomen na het sluiten van de Overeenkomst, waaronder in elk geval –doch niet uitsluitend- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de leveringen van nutsvoorzieningen, bedrijfsstoring en het geval dat Opdrachtnemer door haar eigen leveranciers om wat voor reden ook niet tot nakoming in staat wordt gesteld.

Artikel K, Tussentijdse beëindiging

1. Beide partijen zijn te allen tijde bevoegd de Overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke verklaring aan de andere partij. Partijen zijn daarbij niet gehouden een opzegtermijn in acht te nemen.

2. In geval van tussentijdse beëindiging is Opdrachtgever altijd gehouden de tot de datum van beëindiging gemaakte kosten en verschuldigde honoraria aan Opdrachtnemer te voldoen, ongeacht de reden voor beëindiging of wie tot beëindiging is overgegaan.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Opdrachtgever, of door Opdrachtnemer vanwege een reden die redelijkerwijs voor rekening van Opdrachtgever dient te komen, waaronder –maar niet beperkt tot- zijn faillissement of het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen uit de Overeenkomst, heeft Opdrachtnemer het recht schadevergoeding te vorderen. De schade van Opdrachtnemer kan onder meer bestaan uit de kosten die zij heeft moeten maken ter voorbereiding van de Opdracht.

Artikel L, Geheimhouding en exclusiviteit

1. De conclusies en bevindingen van Opdrachtnemer zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmede:

– zal Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en informatie met betrekking tot de Opdrachtgever geheimhouden;

– zal Opdrachtnemer derden geen inzage geven in de rapporten en nota’s uitgebracht aan de Opdrachtgever;

– zal Opdrachtgever de rapporten en nota’s van Opdrachtnemer niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage of ter beschikking stellen, tenzij bij het aangaan van de Overeenkomst of nadien anders is overeengekomen;

– behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de (auteurs)wet toekomen, zowel voor wat betreft rapportages e.d. als voor door Opdrachtnemer gehanteerde c.q. ontwikkelde/opgestelde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, verslagleggings- en budgetteringsmodellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, één en ander in de ruimste zin des woord; in dat kader is het Opdrachtgever onder meer uitdrukkelijk verboden deze al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren dan wel aan derden ter beschikking te stellen;

– zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden.

2. Opdrachtnemer kan van het boven bepaalde afwijken in die gevallen, waarbij het verstrekken van de in de genoemde documenten opgeslagen informatie noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen zich te allen tijde onthouden van het doen van verklaringen in woord of geschrift en van het verrichten van handelingen, welke de goede naam en stand van partijen op enigerlei wijze kunnen schaden. De verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer, die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich ook uit tot diegenen van wier diensten Opdrachtnemer eventueel gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij te dien aanzien in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

4. Opdrachtnemer kan van het boven bepaalde afwijken in die gevallen, waarbij op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijke uitspraak Opdrachtnemer wordt verplicht tot het verstrekken van de bedoelde gegevens c.q. informatie.

Artikel M, Aansprakelijkheid

1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen. Ofschoon de Overeenkomst door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen, terwijl zij evenmin enige verdergaande aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en gevolgen van haar advisering dan tot ten hoogste het bedrag van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria. Dit bedraagt maximaal het honorarium, dat in een periode van zes weken direct voorafgaand aan het tijdstip van ingebrekestelling aan de in die periode door Opdrachtnemer verrichte diensten kan worden toegerekend. Daarnaast zal deze aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen van Opdrachtnemer in geen geval verder strekken dan het bedrag van haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico van die verzekering.

2. Opdrachtnemer draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten leiden in verband met of als gevolg van de niet, niet tijdige of onbehoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar medewerkers en de door of namens haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden, welke met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

4. Opdrachtgever kan slechts rechten ontlenen aan originele, van handtekeningen voorziene stukken. Concepten en overige stukken dienen slechts een informatief doel.

5. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtgever in ieder geval na 6 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel N, Persoonsgegevens

1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

2 In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform geldende privacy wet- en regelgeving.

4 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht om bij de uitvoering van de Overeenkomst alle op hen van toepassing zijnde verplichtingen voortvloeiende uit regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens na te leven. Op het moment dat Opdrachtnemer als verwerker, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor Opdrachtgever persoonsgegevens gaat verwerken, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een daartoe strekkende verwerkersovereenkomst sluiten. Indien Opdrachtnemer zelf het doel en de middelen van verwerking bepaalt, is Opdrachtnemer verwerkingsverantwoordelijke en is de privacyverklaring van Opdrachtnemer van toepassing.

5 Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, indien Opdrachtgever als betrokkene of andere betrokkenen gebruik maken van de rechten die aan hen zijn toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover door uitoefening van die rechten de mogelijkheid tot het verwerken van persoonsgegevens voor wettelijke doeleinden, voor het uitvoeren van een Overeenkomst of voor het gerechtvaardigd belang van Opdrachtnemer enigszins wordt beperkt.

6 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Artikel O, Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom

Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel P, Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken

1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.

3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

4 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel Q, Overneming van personeel

1. Opdrachtgever biedt een persoon, die in dienst is van Opdrachtnemer of van een met haar gelieerde onderneming dan wel anderszins werkzaam is voor Opdrachtnemer of voor een met haar gelieerde onderneming en bij de uitvoering van de Overeenkomst bij de Opdrachtgever betrokken is of is geweest, niet aan bij hem in dienst te treden dan wel anderszins (direct dan wel indirect) werkzaamheden voor hem te verrichten. Dit verbod geldt tot 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst. Als het initiatief hiertoe rechtstreeks van die persoon uitgaat, treedt Opdrachtgever niet met hem in onderhandeling dan na schriftelijk verkregen toestemming van Opdrachtnemer.

2. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel zal hij aan Opdrachtnemer, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete verbeurd voor iedere overtreding, alsmede een direct opeisbare boete per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om naast de boete de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel R, Geschillen

1. Op alle door de Opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de te sluiten Overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.